درمان مال اکلوژن های کلاس دو دنتال با استفاده همزمان از الاینر شفاف و الاستیک و باتن ( و یا براکت باند شده روی دندان منتخب و یا مینی اسکرو )

امروزه الاینرهای شفاف، به راحتی در درمان مال اکلوژن های کلاس دو دنتال مورد استفاده قرار میگیرند. بدین ترتیب که با استفاده از پلایرهای مخصوص، ناچ مخصوص در ناحیه لازم ( به عنوان مثال در مزیال کانین بالا ) در الاینر، ایجاد شده و همزمان، در نقطه ای دیگر از الاینر (برای نمونه در ناحیه باکال دندان مولر اول پایین ) با استفاده از نوعی دیگر از پلایر، برشی نیم دایره جهت باند کردن یک باتن یا براکت روی سطح باکال دندان مولر اول پایین، ایجاد شده و الاستیک بین آن براکت یا باتن از یک طرف و آن ناچ ایجاد شده در الاینر در ناحیه مزیال کانین بالا از طرف دیگر، قرار می گیرد و همزمان که بیمار از الاینر استفاده می کند دندانهای خلفی بالا به همراه کانین مربوطه، دیستاله شده و در وضعیت کلاس یک قرار می گیرند.

در واقع، درمانگر با استفاده از الاستیک مذکور، از دندان مولر اول پایین به عنوان یک نقطه بسیار خوب انکوریج استفاده می کند و به دندانهای کانین بالا و دندانهای خلفی بالا کمک می کند تا حرکت کنترل شده به سمت دیستال را که در کامپیوتر برای آنها برنامه ریزی شده را بطور عملی (و در واقع بدون از دست رفتن انکوریج) در فضای دهان بیمار داشته باشند.

 در این بیمار، از مینی اسکرو به عنوان انکوریج استخوانی مطمئن برای دیستاله کردن سگمنت خلفی بیمار، استفاده شده است به نحوی که الاستیک از یک طرف، بین ناتچ ایجاد شده در الاینر در مزیال کانین های بالا قرار گرفته و از طرف دیگر به مینی اسکرو متصل شده است و بدین ترتیب از مینی اسکرو به عنوان انکوریج استخوانی قابل اعتماد استفاده می شود تا حرکت دیستالی دندانهای خلفی و کانین که در کامپیوتر برنامه ریزی و انجام شده است در محیط واقعی دهان نیز بطور عملی و کنترل شده، قابل انجام باشد.

در نوعی دیگر از درمان مال اکلوژن کلاس دو در الاینرتراپی، ابتدا سگمنت خلفی و کانین بالای بیمار، توسط اجزای لازم و با استفاده از انکوریج مطمئن دندانی، دیستاله شده و مولرها و کانین ها در موقعیت کلاس یک قرار می گیرند و سپس با کاربرد الاینرهای شفاف از فضای ایجاد شده در سگمنت قدامی در جهت الاینمنت دندانهای قدامی و رسیدن به اکلوژن مطلوب و لبخند زیبا استفاده میشود. درمان مذکور، در سه ویدیوی کوتاه این بخش، بطور خلاصه نشان داده شده است:

ویدیوی کوتاه که نحوه قرار دادن مینی اسکرو را نشان می دهد:

ویدیوی کوتاه که نحوه جداکردن مینی اسکرو را نشان می دهد: